biuro@maxijobs.pl | +48 71 342 03 30

REGULAMIN PROGRAMU „Premia NA +”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu („Program”) jest Maxi Job sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Purkyniego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850476 („Organizator” lub „Maxi Job”).

§2 Udział w Programie

 1.  Program skierowany jest do pracowników tymczasowych zatrudnionych przez Organizatora i wykonujących pracę tymczasową na terenie Niemiec, zwanych dalej „Polecającymi” lub „Uczestnikami”.
 2. Udział w Programie jest dobrowolny i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Przedmiotem Programu jest polecenie Organizatorowi osób zainteresowanych podjęciem pracy tymczasowej na terytorium Niemiec („Kandydaci”).
 4. Przystąpienie do Programu następuje poprzez dobrowolne przekazanie Organizatorowi następujących danych osobowych potencjalnego Kandydata:
  • imię i nazwisko, numer telefonu.
  • Warunkiem przekazania danych osobowych Kandydata jest uzyskanie przez Polecającego zgody na ich przekazanie Organizatorowi oraz złożenie przez Polecającego oświadczenia „Formularz polecenia” dostępnego pod adresem internetowym www.maxijobs.pl/polecenia.
 5. Danego Kandydata może polecić tylko jeden Polecający. W przypadku większej liczy poleceń decyduje kolejność zgłoszenia. Polecający może zgłosić dowolną liczbę Kandydatów.
 6. Polecenie uznaje się za skuteczne, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Polecony Kandydat nie był uprzednio zatrudniony przez Total Job.
  • Polecony Kandydat zostanie zatrudniony przez Organizatora jako pracownik tymczasowy, a następnie rozpocznie wykonywanie pracy tymczasowej i przepracuje nieprzerwanie co najmniej 30 dni.
  • Polecony Kandydat potwierdzi, że został polecony przez danego Polecającego.
 7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej Polecający otrzyma jednorazowe wynagrodzenie za polecenie w kwocie 50,00 euro netto, płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Polecającego. Płatność zostanie z kolejną wypłatą po upływie trzydziestego dnia świadczenia na terenie Niemiec pracy tymczasowej przez Kandydata.

 

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest Total Job sp. z o.o. spólka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Purkyniego 1, posiadająca numer NIP 8971837911 oraz REGON 366915859.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami Dyrektywy RODO
 3. Osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz mogą żądać ich usunięcia, modyfikacji, zaprzestana przetwarzania.
 4. Polityka prywatności oraz szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.

§5 Regulamin

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Programie jest prawo polskie.
 3. Organizator może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich udostępnienia Uczestnikom w sposób przyjęty u Organizatora.
 5. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami jest dostępny do wglądu dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.totaljob.com.pl

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu Poleceń wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia Programu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny.
ul. Purkyniego 1 - V piętro | 50-155 Wrocław Polityka prywatności/RODO

biuro@maxijobs.pl | +48 71 342 03 30